De Minuut (gemeenteraad februari 2019)

Antwerpen

Hoe gaan we met deelsteps om?

Hoe gaan we met deelsteps om?

Op dit moment zijn er 350 steps actief in de binnenstad, maar er komt op korte termijn een uitbreiding naar 1.400. Dat is een verviervoudiging! Van die 1.400 zijn er 1.000 voor Bird, de firma die reeds actief is in onze stad. Ook Poppy en Troty mogen er elks nog 200 plaatsen. Deelmobiliteit, in al haar facetten, houd je niet tegen. Dat is ook niet wenselijk, want ze geven de stedeling de mogelijkheid om zijn of haar mobiliteit op een flexibele manier in te vullen. En elke verplaatsing met de wagen die we kunnen vermijden, is op zich positief. Minder file, minder vervuiling, meer plek.

De deelsteps brengen echter ook een aantal uitdagingen met zich mee, die ik in de commissie Mobiliteit aankaartte bij de bevoegde schepen (zie artikel onder). Om het draagvlak bij élke weggebruiker voor deze steps te behouden, heb ik de schepen gevraagd om er maximaal op toe te zien dat deze bedrijven zich houden aan de globale limiet van 500 steps in het stadscentrum. Ook de zogenaamde struikelsteps – steps die in het midden van het voetpad worden achtergelaten – moeten in de toekomst tot het verleden behoren. Bovendien mag je op het voetpad enkel een ‘stapvoetse snelheid’ aanhouden. Gebruikers van de app zullen dus extra gesensibiliseerd moeten worden en – indien echt nodig – gesanctioneerd.

Men erkende het probleem en bevestigde dat de politie op dit moment uitzocht wat er wettelijk allemaal kan. Verder drong ik er ook op aan om na te denken op welke manier we onze verkeersinfrastructuur zo kunnen aanpassen opdat steps op drukke punten in afgebakende afzetzones kunnen gedropt worden. Onze Velo’s plaatsen we toch ook in de daartoe voorziene rails?

Hoe dan ook is de publieke ruimte in Antwerpen beperkt. Het nieuwe mobiliteitsevenwicht heeft er alle baat bij dat het draagvlak voor ons beleid zo groot mogelijk is. Nieuwe technologie doet ons daarbij creatief nadenken over hoe we omgaan met plaats. Boeiende tijden!

Ik sta altijd open voor suggesties, vragen en opmerkingen: laat maar komen!

De Minuut (gemeenteraad januari 2019)

De Minuut (gemeenteraad januari 2019)

In De Minuut zal ik trachten om elke maand het werk dat ik verricht in de gemeenteraad voor jullie samen te vatten. Deze vergaderingen duren vaak drie uur of meer, dus vergeef me dat sommige onderwerpen het halen en andere sneuvelen!

De grote thema’s die ik opvolg zijn mobiliteit, stadsontwikkeling en werk.

Commissies van start

Commissies van start

Na de eerste (installatie)gemeenteraad in januari, zijn deze week ook de commissies van start gegaan. De commissies vinden telkens plaats in de derde week van de maand. Het zijn er 9 – voor elke schepen van het stadsbestuur één – verspreid over maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zelf volg ik (1) mobiliteit en decentralisatie (Koen Kennis van N-VA op maandag), (2) haven, stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening (Annick De Ridder van N-VA op dinsdag) en (3) werk, economie, innovatie en openbaar domein (Claude Marinower van Open Vld eveneens op dinsdag).

In de commissies wordt het beleidswerk inhoudelijk voorbereid. Raadsleden kunnen technische vragen over dossiers stellen. Het politieke debat vindt de week erop in de gemeenteraad plaats, waar (in principe) iedereen aanwezig is. Op het einde van elke commissie is er het zogenaamde ‘initiatiefrecht’. Daarin kunnen de 55 raadsleden vragen stellen over tal van zaken die te maken hebben met de bevoegdheden van de schepenen. Als deel van de oppositie heb ik de taak om het stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld te controleren. Komen ze hun beloftes na? Wordt alles uit het bestuursakkoord wel uitgevoerd? Welke zaken wil men verborgen houden? Welke visie heb ik zelf op het beleid en zou ik het anders doen?

Mijn gezond enthousiasme leidde deze week reeds tot vier vragen, waarvan het leeuwendeel aan mobiliteitsschepen Kennis. Eén daarvan ging over de elektrische deelsteps. Zo wilde ik weten hoeveel steps reeds in de stad aanwezig zijn en hoe we omgaan met de ruimte die ze innemen. Want ze worden niet toevallig wel eens ‘struikelsteps’ genoemd omdat gebruikers ze in het midden van een voetpad achterlaten.

Op dit moment zijn er 350 geplaatste steps actief, maar er komt op korte termijn een uitbreiding naar 1.400. Dat is een verviervoudiging. Van die 1.400 zijn er 1.000 voor Bird, de firma die reeds actief is in onze stad. Ook Poppy en Troty mogen er elks 200 plaatsen. Om het draagvlak bij élke weggebruiker voor deze steps te behouden, heb ik de schepen gevraagd om er maximaal op toe te zien dat deze bedrijven zich houden aan de globale limiet van 500 steps in het stadscentrum. Verder drong ik er ook op aan om na te denken op welke manier we onze verkeersinfrastructuur zo kunnen aanpassen opdat steps op drukke punten in afgebakende afzetzones kunnen gedropt worden. De Velo’s plaatsen we toch ook in de daartoe voorziene rails? Hoe dan ook is de publieke ruimte in Antwerpen beperkt. Het nieuwe mobiliteitsevenwicht heeft er alle baat bij dat het draagvlak zo groot mogelijk is. Nieuwe technologie doet ons daarbij creatief nadenken over hoe we omgaan met plaats. Namens CD&V zal ik dat vanaf nu ook beleidsmatig trachten te doen.

Als jullie een vraag hebben over het beleid in de stad, twijfel niet om mij te contacteren! Mijn deur staat open voor iedereen. Laten we samen ‘t Stad nog een pakske zaliger maken 😉 ! 

CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

CD&V Antwerpen gaat voor een constructieve oppositie

Een oppositie die kritisch is, maar ook constructief. Zo zal CD&V Antwerpen zich de komende zes jaar opstellen. “Het Antwerps bestuursakkoord bevat op verschillende domeinen maatregelen die we zelf ook zouden nemen.”, zegt CD&V-fractievoorzitter Nahima Lanjri. “Een aantal andere zaken doen ons de wenkbrauwen fronsen.”, klinkt het. Omdat CD&V Antwerpen de nieuwe bestuursploeg het voordeel van de twijfel gunt, onthield ze zich bij de stemming. Een korte toelichting

CD&V heeft op veiligheidsvlak altijd ingezet op een AA-bestuur: alert voor criminelen, attent voor slachtoffers. “Preventie en repressie gaan hand in hand.”, zegt Lanjri. CD&V Antwerpen is dan ook tevreden dat de meerderheid de belangrijke functie van de wijkagenten en – teams erkent. Ze hebben een vitale rol in hun buurt en spelen in op overlast, vaak preventief. “Dat de zichtbaarheid van de wijkagent gepromoot moet worden, daar gaan wij volledig mee akkoord.”, aldus Lanjri. Ze gaat verder: “Maar dat zij ‘voldoende in aantal’ zouden zijn, daar zijn wij het niet mee eens. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger. Wij pleiten voor herkenbare én versterkte wijkteams.”.

Ook neemt de meerderheid zich voor om kinderarmoede aan te pakken. “Een voornemen dat we toejuichen.”, aldus Lanjri. Verderop staat er echter te lezen dat ouders die hun kleuters niet voldoende naar school sturen, riskeren om hun leefloon te verliezen. “94 % van de Antwerpse kleuters gaat nu naar school. De overige 6 % moet uiteraard zo snel mogelijk in de klas zitten, maar vaak gaat het hier net om de meest kwetsbare Antwerpenaren. Zij komen verschillende drempels tegen die de stap bemoeilijken. Informeren en stimuleren zijn hier de oplossing, niet sanctioneren. Zo creëer je enkel nog meer armoede.”, aldus de fractievoorzitter.

Caroline Bastiaens deelt de ambitie van het stadsbestuur om voor elke Antwerpenaar een betaalbare woning te garanderen. “Het is goed dat het stadsbestuur wil onderzoeken hoe het bescheiden huurwoningen kan aanbieden aan mensen die net uit de boot vallen voor een sociale woning.  Wij kunnen daarbij misschien zelfs helpen. Wij hebben voorgesteld om dat te doen via Stedelijke Verhuurkantoren, die zich naast sociaal wonen ook richten op betaalbaar wonen voor die groep Antwerpenaren.”.

Sam Voeten wil vanuit de oppositie constructief nadenken om van Antwerpen de meest leefbare stad te maken. “Maar we missen toch wat ambitie.”, vertelt Voeten. “De aandacht voor Park&Rides is goed, maar dan moet de huidige capaciteit en toegankelijkheid van onze bussen en trams uitbreiden, ook ‘s nachts. Veel gezinnen kiezen nog steeds de wagen om tot in het centrum te rijden.”, zegt de Merksemnaar. CD&V Antwerpen zal er ook nauwlettend op toezien dat de fiets een volwaardige plaats krijgt in de mobiliteitskeuzes die men zal maken. Voeten: “Door de werken zullen de alternatieven voor de auto alleen maar populairder worden.”.

CD&V Antwerpen steunt de goede voornemens van de nieuwe meerderheid. Elk voorstel dat bijdraagt tot een betere stad, willen we ook steunen. “Ook vanuit de oppositie kan je mee bouwen aan een leefbare stad. Wij zullen de plannen van het stadsbestuur op haar merites beoordelen. Zomaar tegen zijn is te gemakkelijk en niet verantwoordelijk.”, vertelt Lanjri. CD&V Antwerpen besluit: “In dit bestuursakkoord zitten rode, groene, oranje, blauwe en gele elementen. Het lijkt daarmee op een kameleon. Dat hoeft niet slecht te zijn. Afhankelijk van het probleem moet je de juiste aanpak hebben. De ene keer wat socialer, de andere keer wat harder. Het valt nu te bezien welke kleur de kameleon zich zal aanmeten. We gunnen het stadsbestuur het voordeel van de twijfel.”