Minder, minder, minder Merksem?

Tag: sam voeten

Minder, minder, minder Merksem?

Minder, minder, minder Merksem?

Merksemnaar dupe van nieuwe dotatieregeling.

Merksem krijgt net als de acht andere districten een jaarlijkse dotatie van de stad Antwerpen om te voorzien in haar werking. Deze dotatieregeling was aan vernieuwing toe. Maar wat blijkt nu? Als enige district ontvangt Merksem minder dan op basis van de decentralisatiebesluiten van de Antwerpse gemeenteraad van 29 mei 2017 was voorzien. “Dat is behoorlijk onrechtvaardig.”, vindt CD&V Merksem. “De Merksemnaar zal hiervan uiteindelijk de dupe zijn.”, klinkt het bij de Merksemse christendemocraten.

Bekijk de ATV-reportage.

Tijdens de zomermaanden werd het al duidelijk dat de nieuwe dotatieregeling vanuit de stad niet zonder slag of stoot zou passeren. Op basis van de aangepaste invulling van de criteria werden niet minder dan vier districten getroffen in hun werkingsmiddelen, die lager uitvallen dan berekend. Daaronder het district Merksem, dat maar liefst 1,9 miljoen euro in rook zag opgaan. “Dat is merkwaardig. Er komen net meer bevoegdheden naar de districten, waaronder het volledige jeugd-, sport-, senioren- én cultuurbeleid. Ook voor het grootste deel van het openbaar domein is het district nu verantwoordelijk. Het spreekt voor zich dat dan de middelen ook volgen. Maar Merksem krijgt nu hetzelfde bedrag als in 2014, terwijl de andere districten tot maar liefst 3 miljoen euro extra ontvangen voor hun nieuwe taken (zie tabel onderaan).”, licht Antwerps CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten toe. Zijn collega uit de Merksemse districtsraad Pieter De Cock maakt het meteen concreet: “Dat wil zeggen dat ons district mogelijks minder subsidies aan verenigingen kan verstrekken, minder straten kan heraanleggen, in het cultuuraanbod zal moeten snoeien, buurtfeesten zal moeten schrappen en noem maar op. We gaan ons daar alleszins fel tegen verzetten.”.

Na pittige onderhandelingen tijdens onder meer de Raad van Overleg tussen bevoegd schepen van decentralisatie en financiën Koen Kennis en de negen districtsburgemeesters, waarbij Merksem het voortouw nam, kwam er de belofte van de stad Antwerpen om de jaarlijkse dotatie naar 43 miljoen in plaats van 41 miljoen op te trekken. Resultaat? Elk district ontvangt nu meer middelen, behalve Merksem. Dat staat nog steeds een klein miljoen in het rood (- € 918.805). De achterliggende reden zou een foute berekening zijn geweest op niveau van de stad. “Het kan toch niet zijn dat de Merksemnaar voor een politieke fout wordt gestraft? Hij betaalt net als alle andere Antwerpenaren evenveel belasting en woont in een district dat op vlak van mobiliteit vele uitdagingen kent. Het minste dat je dan kan verwachten is dat zijn district voldoende gewapend wordt – ook financieel – om van Merksem een zo fijn mogelijke woonplaats te maken.”, aldus Voeten. CD&V Merksem benadrukt daarbij dat zij zich niet uitspreken over de andere districten. Dat zij wél extra middelen krijgen is een bijzonder goede zaak voor hen. Wegens de uitbreiding van de bevoegdheden is het zelfs niet meer dan normaal, klinkt het.

De districtsraad keurde op aansturen van het districtscollege zonet een negatief advies over het dossier van de dotatieregeling goed. Het advies gaat eerder over de technische verhouding tussen het exploitatie- en investeringsbudget, maar is daarom niet minder belangrijk. “Met een soepele verdeelsleutel kunnen we de schade op vlak van de dagelijkse werkingsmiddelen enigszins beperken. We hopen dat die flexibiliteit wordt toegestaan.”, duidt CD&V-districtsschepen Sonja De Meyer. “Als christendemocraten zijn wij altijd voorstander geweest van een geloofwaardige decentralisatie naar de districten toe, inclusief de bijbehorende middelen. Een fout in de berekening van de nieuwe dotatieregeling  –   die uiteindelijk resulteert in besparingen en dus wordt gedragen door de Merksemnaar – is onaanvaardbaar.”, klinkt het vastberaden.

CD&V Merksem steunt dan ook volmondig het negatief advies en zal bijkomend tijdens de gemeenteraad aan de stedelijke verantwoordelijken vragen dat de Merksemse dotatie wordt gecompenseerd.

Lees de kritiek van het district hier.

Meer info
Sam Voeten: 0474/62.88.77
Sonja De Meyer: 0495/79.18.21

Zuurpruimdading: de feiten

Zuurpruimdading: de feiten

De stad Antwerpen sloot met drie inwoners van ’t Zuid een dading over de invulling van het nieuwe park en pleinen op de Gedempte Zuiderdokken. Een dading is een onherroepelijke overeenkomst tussen het bestuur en drie personen, van de duizenden inwoners op ’t Zuid. Ze geldt voor maar liefst 40 jaar of 7 stadsbesturen. De oorspronkelijke plannen voor Park Dok Zuid werden tijdens de gemeenteraad van 28 januari 2019 goedgekeurd. CD&V steunde als enige oppositiepartij dit nieuwe park en de bijbehorende pleinen. Toch organiseerde men buurtprotest tegen deze plannen. Dit leidde – amper vier maanden na de goedkeuring – tot een dading waarvan de ingrepen in het openbaar domein en de beperkingen ten aanzien van toekomstige evenementen niet van de minste zijn. Dat is toch allesbehalve democratisch?

Meest opmerkelijke ingrepen
1. Er wordt een sportterrein geschrapt, het resterende en enige volwaardig sportterrein wordt verplaatst en volledig omheind met heesters (vs. oorspronkelijk plan).
2. Het aanbrengen van eventuele skate-infrastructuur wordt de komende 40 jaar onmogelijk gemaakt.
3. Grotere evenementen worden geweerd, onder meer door een laag maximumaantal bezoekers en een vroeg sluitingsuur voor muziek. In de oorspronkelijke omgevingsvergunning liet men de optie voor zogenaamde hoogdynamische evenementen nog open. Een beheerscomité waarin ook de bewoners stemrecht hebben, beslist over elke eventaanvraag.

De drie bewoners krijgen tot 80.000 euro gerechtskosten terugbetaald. Dat is ongeveer 27.000 euro per persoon. De volledigheid gebiedt me trouwens te zeggen dat er twee dadingen zijn. De dading die handelt over de afwikkeling van de mobiliteit werd gesloten tussen twee (andere) mensen en het stadsbestuur. Deze dading is volgens mij evenwichtig, al ben ik geen fan van het instrument. Ze zorgt voor een betere verkeerscirculatie en investeringen in luchtkwaliteit. Elke partij betaalt hier bovendien de eigen gerechtskosten.

Een stadsbestuur dat springt van dading naar dading moeten we écht vermijden.

🔒 De stad moet ‘deals’ maken met élke Antwerpenaar. Drie inwoners – ook wanneer zij het goed bedoelen! – da’s nog geen halve percent van wat er daar woont. Buurten passen zich ook aan aan nieuwe evoluties. Een overeenkomst die alles voor 40 (!) jaar op slot doet, is ongezien en verre van democratisch.
🌳 Parken zijn niet privé, maar hebben een publieke functie. Ze zijn – volgens de draagkracht van een buurt en de levenskwaliteit van de buurtbewoners – af en toe gastheer voor fijne evenementen . Denk maar aan Jazz Middelheim, de Vlaamse feestdag, Linkerwoofer, Festival Flandrien, Antwerp Metal Fest, Willrock, Cirq@Taque, … . Wie een evenementenlocatie schrapt, duwt events definitief weg of verschuift ze naar andere terreinen die bijgevolg méér belast zullen worden. Is dat wat we willen?
❌ En dat inspireert misschien weer andere inwoners nabij parken, pleinen en nieuwe projecten om van zich te laten horen. Daarom zijn dergelijke dadingen gevaarlijke precedenten. Zeker als je de gerechtskosten met belastinggeld terugbetaald.

Een stadsbestuur dat juridisch wankelt en bovendien niet luistert naar haar inwoners, krijgt vroeg of laat het deksel op de neus. Als je plannen neerlegt waartegen men met de vingerknip kan procederen en bovendien nog eens verzaakt aan grondige burgerparticipatie (of er alleszins niet naar luistert), zal buurtprotest niet uitblijven. Dat is exact wat er hier gebeurde. In zekere zin kan je het de burgers niet kwalijk nemen dat ze hun rechten uitoefenen. Het is aan de overheid om te zorgen voor een evenwichtig en juridisch solide dossier. Helaas is dat hier niet gelukt. Het risico op een dading vergroot dan omdat werven stilliggen en schadeclaims voor de overheid toenemen. Burgers durven die zwakte te gebruiken.

De dading waarvan sprake schrapt publieke functies, zoals een sportveld. Grote evenementen worden geweerd. Kijk maar naar Antwerpen Zingt, dat in augustus 2019 voor de laatste keer op deze locatie plaatsvindt. Ik koos daarom bewust voor de term zuurpruimdading, omdat de overheid mee aan de onderhandelingstafel zat en dit oogluikend toeliet.

CD&V voert de komende jaren oppositie. Dit doen we constructief als het kan, maar kritisch wanneer het moet. Ook zo maken we de stad beter, gewoon op een andere manier. Laten we dit soort dadingen definitief begraven.

ATV (Antwerpse Televisie) merkte mijn (scherpe) tussenkomst hierover op en nodigde me uit voor een debat. Dat kan u hieronder bekijken.

Lees mijn opiniestuk over de gevaren van NIMBY en het belang van intelligente stadsontwikkeling.

Clubs nu niet aan lot overlaten, maar Nachtburgemeester installeren

Clubs nu niet aan lot overlaten, maar Nachtburgemeester installeren

CD&V Antwerpen is tevreden dat de stad een extra inspanning heeft gedaan om de vergunning van uitgaanscomplex De Shop – inclusief Club Vaag en Roxy – versneld in orde te brengen. “Doorslaggevend leek het constructieve gesprek tussen enerzijds het stadsbestuur en anderzijds de uitbaters van het betrokken complex.”, zegt CD&V-gemeenteraadslid Sam Voeten. “Het is net dat samenwerkingsmodel waarin een nachtburgemeester het verschil kan maken. Een sluiting had op deze manier wellicht voorkomen kunnen worden. En dat moet toch de bedoeling zijn?”, klinkt het. CD&V Antwerpen vraagt opnieuw om clubs en andere horecazaken niet zomaar aan hun lot over te laten, maar intensiever samen te werken.

Clubs niet volledig aan lot overlaten

Een horecazaak of club runnen is niet altijd even evident. Ondernemers worden geconfronteerd met tal van regels en vergunningen. Ook op vlak van mobiliteit en overlast heersen er strenge eisen. “Dat is noodzakelijk. Het evenwicht tussen een bruisende en leefbare stad is delicaat. Maar soms loopt het fout. Een vergunningsvereiste die niet of te laat wordt gehaald, een conflict met de buurt, noem maar op.”, legt Voeten uit.  Hij vindt dat de stad haar flankerende rol niet uit de weg mag gaan. Voeten: “Zo kan ze mee nadenken over het verhelpen van de mobiliteits- en parkeerproblematiek, taxistandplaatsen installeren en de Velostations opvolgen en uitbreiden. Allemaal maatregelen die bezoekers sneller en stiller van de site wegleiden.”. Hij benadrukt ook dat clubs vragende partij zijn om eventuele overlast tegen te gaan. “Daarom moet er ook op het openbare domein samengewerkt worden. Kort gezegd: een buitenwipper kan geen politiepatrouille vervangen. Zowel stad als uitbaters moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”, klinkt het.

De oplossing: een Nachtburgemeester (of hoe je het ook wil noemen)

Naar aanleiding van de malaise in het Antwerpse nachtleven, lanceerde CD&V reeds begin april de idee om een nachtburgemeester te installeren. Een nachtburgemeester is een verbindende figuur tussen de brede uitgaanssector, het stadsbestuur en haar diensten en waar relevant de betrokken buurtbewoners. “Vaak ontmoeten uitbaters en overheid elkaar pas als iemand op het matje wordt geroepen. Dat conflictmodel willen we net omkeren.”, legt Voeten uit. De Merksemnaar gaat verder: “Wat als we nu eens een nachtburgemeester of -comité hadden dat op proactieve en bemiddelende wijze mogelijke problemen met vergunningen of de buurt kan opsporen en vermijden? Een sluiting, die leidt tot inkomensverlies, werkloosheid en een verschraling van het aanbod, had op die manier misschien vermeden kunnen worden.”. In het buitenland, van Londen over Breda tot Berlijn, gebeurt het al. CD&V Antwerpen roept de stad op om de maatschappelijke, culturele en economische waarde van de brede uitgaanssector en het nachtleven te erkennen als wezenlijk onderdeel van een grootstad en na te denken welke ondersteuning er op dit moment ontbreekt. Voeten diende namens de partij alvast een motie (cf. infra) in die zal behandeld worden op de gemeenteraad van 29 april. “Elke partij zal op dat moment kleur moeten bekennen.”, besluit het raadslid.

‘Wie het nachtleven in slaap wil wiegen, ontkent de essentie van een grootstad’

‘Wie het nachtleven in slaap wil wiegen, ontkent de essentie van een grootstad’

[Opinie op Knack] Antwerps gemeenteraadslid Sam Voeten (CD&V) pleit naar aanleiding van de sluitingen van onder meer Club Vaag en Café d’ Anvers voor een nachtburgemeester in Antwerpen. ‘Als beleidsmakers en uitbaters elkaar zien, dan is het omdat iemand op het matje wordt geroepen.’

Lees de opinie hier.