Nieuwe bestuursploeg voor district Merksem: CD&V doet mee

Tag: sonja de meyer

Nieuwe bestuursploeg voor district Merksem: CD&V doet mee

Nieuwe bestuursploeg voor district Merksem: CD&V doet mee

In het Antwerpse district Merksem is de coalitie voor de komende legislatuur gevormd. N-VA zal het district de volgende zes jaar samen met sp.a en CD&V besturen. De drie partijen zijn goed voor 16 van de 25 zetels in de districtsraad. Er werd constructief onderhandeld over het ontwerp van het nieuwe bestuursakkoord. De samenwerking tussen de besturende partijen werd dan ook in een goede verstandhouding afgetrapt.

Het nieuwe bestuursakkoord moet van Merksem de komende zes jaar een nog aantrekkelijker en veiliger district maken. Een belangrijk thema daarbij is de leefkwaliteit van de Merksemnaar. Zo wil het bestuur de verkeersveiligheid van de Merksemnaar verbeteren via ingrepen in het openbaar domein, zoals conflictvrije kruispunten, de verbinding van groene zones voor vlot wandel- en fietsverkeer en de heraanleg van een aantal straten, waaronder de Catershoflaan, Trammezandlei, Doelhofstraat en de Akkerbouwstraat. Voor Merksem Dok zal een Masterplan opgemaakt worden, waarin ook aandacht zal zijn voor het vermijden van zwaar verkeer en sluipverkeer uit woonstraten. Om Merksem maximaal bereikbaar te maken met het openbaar vervoer, wil het bestuur een structureel overleg met De Lijn en de stad, en steunt het de opstart van een Antwerps vervoersbedrijf.

In verband met de toekomstige overkapping van de Ring pleit de nieuwe coalitie bij de bevoegde overheden om bijzondere aandacht te schenken aan het verminderen van de geluidsoverlast en luchtvervuiling in het district. Zo ziet het toekomstige bestuur de Ring graag verbreed weg van de Merksemse woonwijken, wil het een natuurlijke landschapsbuffer voor de wijken in de directe omgeving van de Ring en is het voorstander van een getunnelde, ondergrondse aanleg van de A102 en de tweede spoorwegontsluiting, zodat bovengronds ruimte ontstaat voor groen en zachte recreatiedoeleinden. Tal van initiatieven zullen genomen worden om Merksem verder te vergroenen.

Merksem wordt op veel plekken geteisterd door sluikstort en daarom vraagt de nieuwe coalitie aan het stadsbestuur om daar tegenin te gaan met sterkere maatregelen ter preventie, sensibilisering en sanctionering. Ook de plaatsing en uitbreiding van een cameranetwerk in het district zal bijdragen aan de strijd tegen overlast en criminaliteit.

Het district investeerde de afgelopen legislatuur fors in sportinfrastructuur en wil die de komende zes jaar vooral goed onderhouden en de Merksemnaren er maximaal gebruik van laten maken. Voor de Merksemse jongeren gaat het bestuur op zoek naar een geschikte locatie voor urban sports. Van de jaarlijkse wielerwedstrijd Schaal Sels wil het terug een echt Merksems evenement maken, met start en aankomst op Merksems grondgebied. Maar ook evenementen met een bovenlokale uitstraling, zoals de Havenpijl en het Internationaal Atletiekgala krijgen steun.

Merksem heeft een rijk verenigingsleven en cultureel aanbod en dat juicht het bestuur alleen maar toe. Via een hechte samenwerking tussen de culturele partners in het district, wil het de lokale faciliteiten zoals het Cultuurcentrum en Ontmoetingscentrum Merksemdok maximaal ter beschikking stellen voor gemeenschapsvormende projecten. Lokale organisaties worden bovendien in hun werking ondersteund via allerhande subsidies.

Het bestuur wil de Bredabaan opnieuw aantrekkelijker maken door het winkelkerngebied in te korten en samen met eigenaars en andere betrokken partijen na te denken over de mogelijke herbestemming van een aantal niet-rendabele panden. Tegelijkertijd stimuleert het district de opstart van een actieve middenstandsvereniging die initiatieven onderneemt om de Merksemse winkelstraten interessanter te maken voor de klant.

Tot slot gooit het district de communicatie naar haar burgers over een andere boeg en kiest het – naast digitale communicatie via website en social media – voor een periodieke infobrochure die driemaandelijks bij elk Merksems gezin in de bus zal vallen. Op die manier tracht het district alle Merksemnaren te informeren over wat er reilt en zeilt in Merksem, en hen maximaal toe te leiden naar het bruisende sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenaanbod.

De coalitiepartijen kwamen tot een akkoord over de verdeling van de bevoegdheden.

 • Luc Bungeneers (N-VA) blijft aan als districtsvoorzitter en neemt de begroting, burgerlijke stand, communicatie, veiligheid en dierenwelzijn voor zijn rekening.
 • Gilbert Verstraelen (sp.a) eerste districtsschepen bevoegdheden: cultuur, feestelijkheden, protocol, groen, milieu en buurtinitiatieven
 • Wendy Simons (N-VA) tweede districtsschepen bevoegdheden: mobiliteit, publiek domein en ruimtelijke ordening
 • Sonja De Meyer (CD&V) derde districtsschepen bevoegdheden: jeugd, middenstand, markten en foren, lokale economie en sociale zaken
 • Patrick Van den Bempt (N-VA) vierde districtsschepen bevoegdheden: sport, senioren en wijkoverleg

De nieuwe districtsraad van Merksem wordt geïnstalleerd op dinsdag 8 januari om 20 uur in de raadzaal van het districtshuis op het Burgemeester Jozef Nolfplein 1. Tijdens de vergadering worden de collegeleden officieel aangesteld.

CD&V Merksem keurt lijst en programma goed, we are ready to rumble

CD&V Merksem keurt lijst en programma goed, we are ready to rumble

Woensdagavond 27 juni keurde CD&V Merksem haar kandidatenlijst en programma unaniem goed. CD&V-lijsttrekker Sonja De Meyer (49) is zichtbaar tevreden: “Op onze lijst zie je een weerspiegeling van Merksem met tal van jongeren, vertegenwoordigers uit de diverse gemeenschappen en Stroboeren met al wat meer jaren op de teller.”. Zo telt de top 10 40 % jongeren. Ook het programma van de partij werd unaniem goedgekeurd. “Na zes jaar oppositie, willen we onze traditie van positief besturen verderzetten met een programma vol nieuwe ideeën die van Merksem een groener, bruisender en veiliger district maken.”, aldus De Meyer.

Gazet Van Antwerpen pikte dit nieuwtje op en maakte er iets leuk van. Kijk zelf maar.

Speerpunten

CD&V Merksem stelt een aantal speerpunten voor. Zo wil ze het Groen Hart, dat eigenlijk vorige legislatuur werd uitgetekend en nu wordt uitgevoerd, verder uitbreiden tot een Groene Long. “Dat kan door het recreatiedomein Distelhoek door middel van groene boulevards aan te sluiten op het Groen Hart.”, vertelt Sonja De Meyer. “Gezinnen kunnen zo dan minstens een halfuur onafgebroken doorheen het vele groen dat Merksem rijk is wandelen.”, aldus de lijsttrekker. Een ander voorstel is het ‘Merxperimenteren’. “We willen een platform bieden aan jongeren om te ontdekken welke talenten ze hebben, en welke ze willen ontwikkelen. Momenteel vinden te veel jongeren hun weg niet in het vaste verenigingsleven. Via pop-up initiatieven en workshops willen we deze jongeren een weg tonen naar de talloze mogelijkheden.”, zegt Pieter De Cock, de 25-jarige nummer 2. De partij denkt er ook aan om het winkelkerngebied van de Bredabaan meer te concentreren en de resterende panden te herbestemmen naar woonentiteiten. CD&V Merksem pleit verder voor een strengere sanctionering en controle van sluikstorters, meer controle op zwaar vrachtverkeer en snelheid in zone 30 en ondersteuning van handelaars bij wegenwerken.

Brugfunctie naar andere niveaus

Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van het district behoort. Daarom heeft de Merksemse afdeling bij de partij geijverd om haar vertegenwoordigers voor de gemeenteraad en de provincieraad geloofwaardige plaatsen te geven. Dat lukte, want Sam Voeten (29) is met zijn vierde plaats over alle partijen heen de hoogst geplaatste Merksemnaar voor de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor het provinciale niveau, waarvoor CD&V Merksem opnieuw op Koen De Cock (54) vertrouwt, die op de derde plek staat. “Het is belangrijk dat er op elk niveau stevig op tafel wordt geklopt voor de belangen van de Merksemnaar. Zo krijgen we als district meer en meer verkeer te slikken, maar laat het openbaar vervoer het afweten. Het typevoorbeeld is het wegvallen van de bediening door bus 650 in de Nieuwdreef, waardoor heel wat senioren in de kou blijven staan. Het district krijgt hier de kar maar niet gekeerd, ondanks alle loze beloften.”, zegt Voeten. De Cock ijvert op zijn beurt voor een provinciaal domein op de overkapping ter hoogte van Distelhoek en Luchtbal.

De partij voegt er nog aan toe dat ze hoopt op een eerlijke en aangename verkiezingsstrijd zonder veel conflict, daarmee verwijzend naar de vaak bitsige discussies binnen de huidige meerderheid tussen N-VA en Groen.

Kandidatenlijst district Merksem

 1. Sonja De Meyer (49 jaar)
 2. Pieter De Cock (25 jaar)
 3. Ekaterina Gogokhia (37 jaar)
 4. Sam Voeten (29 jaar)
 5. Rachelle Stuer (75 jaar)
 6. Jasper Delanoy (32 jaar)
 7. Bernadette Van De Peer (67 jaar)
 8. Malika Cherradi (53 jaar)
 9. Hildegard Laurensse (58 jaar)
 10. Wietse Janssens (22 jaar)
 11. nog in te vullen
 12. Faton Begesi (29 jaar)
 13. Avdia Avrumutoae (56 jaar)
 14. Peter Platteau (43 jaar)
 15. nog in te vullen
 16. Vera Jacobs (65 jaar)
 17. Willy Van Looveren (86 jaar)
 18. Eveline Mannaerts (22 jaar)
 19. Daniël Tack (78 jaar)
 20. Maria Wyckmans (82 jaar)
 21. Thomas Ven (29 jaar)
 22. Clara Wellens-Tijsmans (72 jaar)
 23. Raf Wouters (67 jaar)
 24. Annemie Dams (60 jaar)
 25. Koen De Cock (54 jaar)

Kandidatenlijst stad Antwerpen (alle districten)

 1. Kris Peeters
 2. Caroline Bastiaens
 3. Nahima Lanjri
 4. Sam Voeten
 5. Jan De Volder
 6. Zola Dorjbayar
 7. Soufiane Amrani
 8. Malika Cherradi (53 jaar)
 9. nog in te vullen
 10. Helena Caluwé

55. Orry Van de Wauwer

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

CD&V Merksem verjongt drastisch en wil bouwen aan positief Merksem

Op zondag 14 januari klonk CD&V Merksem samen met haar leden en sympathisanten op het nieuwe jaar. Het was verzamelen geblazen in het Gildenhuis, waar lijsttrekker voor CD&V Merksem Sonja De Meyer en Antwerps CD&V-lijsttrekker en vicepremier Kris Peeters met passie en gedrevenheid het vuur bij de aanwezigen voor het belangrijke verkiezingsjaar 2018 aanwakkerden. CD&V Merksem trekt alvast met een nieuwe, jonge ploeg en frisse voorstellen naar de kiezer.

Het Laatste Nieuws schreef ook over onze nieuwjaarsreceptie, waarvoor dank!

Traditie van positief besturen
Sonja De Meyer, huidig districtsraadslid en de nieuwe lijsttrekker voor CD&V Merksem, wond er geen doekjes om. “CD&V kent een lange bestuurstraditie van positief bouwen aan Merksem en daar willen we opnieuw mee aanknopen.”, klonk het. Ze bracht enkele CD&V-realisaties in herinnering, zoals het Groen Hart, dat onlangs nog een knappe prijs ontving. Verder wees De Meyer ook op de onlogische coalitie in Merksem. “Wie twee tegenpolen zoals N-VA en Groen samen in een bestuur zet, moet niet verschieten dat men niet tot één sterke visie voor Merksem komt en voortdurend ruzie maakt. De fietsveiligheidscommissie draaide uit op een flop omdat de coalitiepartners het niet eens geraakten. Er zijn betere samenwerkingen denkbaar.”.

Brugfunctie
Er gebeurt heel wat in Merksem dat vaak niet tot de bevoegdheden van ons district behoort. “Maar we mogen ook onze brugfunctie niet vergeten.”, vindt De Meyer. “Al te vaak trekt het huidige districtsbestuur haar paraplu open. Kijk maar naar de tijdelijke, maar extreem onveilige fietsbrug. Of de afstemming van de werken in Merksem. We lijken echt op een eiland, overal staan we stil. En ook het schrappen van lijn 650 doorheen de Nieuwdreef kon niet tegengehouden worden. De beloofde oplossing kwam er eveneens niet. De werken in de Lambrechtshoekenlaan en de Vlasschaardstraat zijn het een voorbeeld van slechte communicatie over vertraagde werken, met alle gevolgen van doen voor onze handelaars.”, klinkt het kritisch.

Frisse en ambitieuze voorstellen
Maar CD&V Merksem blijft zoals steeds een constructieve partij en zal met een fris en ambitieus partijprogramma naar de kiezer trekken. Na de districtsraadsverkiezingen in oktober, verandert op vlak van bevoegdheden heel wat. Zo krijgen de districten alle persoonsgebonden bevoegdheden zoals jeugd, sport en cultuur toegewezen. “Dit moet gepaard gaan met de nodige middelen en meer mensen.”, vertelt De Meyer. CD&V Merksem hamert verder ook op het belang van een open, participatief bestuur. “We merken dat het bestuur geslotener werd, soms zelfs autoritair en weinig communicatief. Met ons ‘Junior Team-voorstel’ willen we de jeugd, ook de jongsten en onze pubers, betrekken en hen daadwerkelijk inspraak geven in het beleid.”, licht De Meyer toe.

Nieuwe kopvrouw aan hoofd van jonge ploeg
Nadien ging het woord naar Thomas Ven, kersvers CD&V-voorzitter in Merksem. “Het doet goed om te zien dat hier zoveel jonge mensen aanwezig zijn.”, stak hij van wal. Hij bedankte Sonja De Meyer voor het engagement dat ze opnieuw opnam. Zij werd in november 2017 unaniem aangeduid als lijsttrekker. Koen De Cock, met wie ze al 17 jaar goed samenwerkt, zal de lijst duwen en focust zich voortaan volop op de provincie. Ven: “Met een gezonde mix van ervaring en jong talent kan CD&V in Merksem het verschil maken. Daarom zetten we een jongere in de top 3 en streven we naar 40 % jongeren in onze top 10. Ik kan al verraden dat we hiervoor volledig op schema zitten”. Eén van die nieuwe jongeren is Pieter De Cock: een echte Stroboer, doorwinterde Chiro-fanaat en gespecialiseerd in fietsbeleid. Sam Voeten zal een belangrijke rol op stadsniveau spelen. Kris Peeters knikte instemmend en sloot af met een bevlogen speech.

Hieronder een overzicht van onze recente acties: we bouwen vanuit de oppositie toch mee aan een beter, veiliger en leefbaarder Merksem.

Bus 650 in de Nieuwdreef

Hoe zit het met de fietsveiligheid in Merksem?

Fietsbrug Merksem; goede bedoeling, onveilige uitwerking

Sfeerbeelden en persartikelen

Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters
Nieuwjaarsreceptie CD&V Merksem, Sonja De Meyer en haar jonge ploeg, geflankeerd door Kris Peeters.
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
De nieuwe, jonge ploeg van CD&V Merksem onder leiding van lijsttrekker Sonja De Meyer
Kerststalactie - breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Kerststalactie – breng bus 650 terug naar de Nieuwdreef in Merksem
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Veiligheid bruggen Merksem laat te wensen over
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Thomas Ven nieuwe CD&V-voorzitter in Merksem (Gazet Van Antwerpen)
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017
Commissie Fietsveiligheid in Gazet Van Antwerpen 21 oktober 2017